Úvod do simulace

 1. Nová filosofie přístupu
 2. Simulátor
 3. Simulační fáze
Obecné principy pro diskrétní simulaci orientovanou na události

 1. Návrh a management
 2. Metodologie ITALSIDER
 3. Metodologie Monte Carlo
Statistické modely pro simulaci

 1. Teorie výběru
 2. Průměr výběru
 3. Odchylka výběru
 4. Normální rozdělení
 5. CHI-kvadrát rozdělení
 6. t-Studentovo rozdělení
Model vstupních dat

 1. Všeobecné vlastnosti
 2. Pravidla tvorby
 3. Rozdělení relativních a souhrnných četností
Verifikace a validace simulačních modelů

 1. Analogická validace
 2. Délka běhu simulace
 3. Základní kroky metodologie
Analýza modelu výstupních dat

 1. Metodologie ANOVA
 2. Faktorový experiment
 3. 2k Faktorový projekt
 4. Teorie rozporů
 5. Centrálně složený návrh
 6. Elementární teorie regrese
Srovnání a vyhodnocení různých voleb projektu

 1. Identifikace optimální zóny
 2. Metoda nejstrmějšího stoupání
 3. Simplexová metoda
Rozvrhovací a simulační interakce

 1. Simulace a plánování výroby
 2. Hierarchický přístup